Çavaria deelt expertise over LGBT-asielzoekers met Europese activisten

14/11/2017 - 10:11
Tijdens de ILGA-Europe Annual Conference in Warschau gaf çavaria een workshop over opvang van LGBT-asielzoekers. Daarnaast focuste de workshop ook op de bijzondere voorwaarden die nodig zijn om het opvangnetwerk aan te passen aan de noden van LGBT-vluchtelingen. Door het project Safe Havens heeft de koepel van Vlaamse holebi- en transgenderverenigingen expertise in huis over dit thema.

De workshop startte met een presentatie over de omstandigheden van opvang van asielzoekers in België en in het Verenigd Koninkrijk. Nadien volgde een interview met Lucy, een lesbische vrouw die uit Tanzania naar België was gevlucht. Doordat Lucy’s asielaanvraag ondertussen werd goedgekeurd, was ze de geschikte persoon om hierover te getuigen.

Werkpunten

"Lucy gaf enkele belangrijke verwachtingen van hoe het beter kan aan", vertelt Fourat Ben Chikha van çavaria. "Zo is het belangrijk dat mensen per taal gegroepeerd worden, bijvoorbeeld door mensen die degelijk Engels kunnen bij elkaar te plaatsen. Lucy werd ondergebracht in een containerleefruimte waar alleen vrouwen in leefden, maar waar mannen wel ongevraagd binnen liepen. Daardoor voelde ze zij niet altijd veilig.”
 
Daarnaast waren de sanitaire voorzieningen te verafgelegen. Sommige bewoners deden hun gevoeg dicht bij de container, wat voor problemen met de hygiëne zorgde.
 
Lucy gaf ook aan dat er te weinig informatie is. "Als hoogopgeleide, geletterde vrouw kon Lucy haar plan trekken, maar zelfs voor haar was het soms moeilijk", zegt Ben Chikha. "Anderen lopen verloren in het kluwen van de procedures." Een betere kennis van het Engels bij sommige medewerkers, zou ook een verbetering zijn.

Bijstand

Psychologische begeleiding heeft ook een belangrijke rol in de asielprocedure. Enerzijds om het trauma van de vlucht te verwerken, anderzijds als mentale steun tijdens de procedure.
 
Lucy had veel moeite de betrokken ambtenaar - de protection officer - te overtuigen dat het perfect mogelijk is om praktiserend christen en lesbisch te zijn. Het feit dat ze als LGBT-persoon iemand moest overtuigen van haar geaardheid, viel haar moeilijk.  
 
Ben Chikha onderstreept ook het belang van de inzet van Lucy voor Safe Havens, nu ze de asielprocedure heeft doorlopen. Safe Havens is een project dat de medewerkers van asielcentra opleidt om sensitiever te leren worden voor de noden van holebi's en transgenders. Het project is gefinancierd door Fedasil.

Communicatie

Na deze getuigenis werden de deelnemers van de workshop aan het werk gezet. Uit hun besprekingen kwamen nuttige werkpunten. "Er zijn open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers", legt Kenneth Mills van çavaria uit. "Probleem is dat open centra vaak afgelegen liggen en er niet altijd openbaar vervoer in de buurt is. In dat opzicht worden de open centra min of meer gesloten centra."
 
"Om de situatie van holebi's en transgenders te helpen, zouden er meer uitwisselingen moeten zijn tussen de organisaties die de belangen van LGBT-asielzoekers behartigen en de overheidsinstellingen", stelt Mills vast. "In veel landen is er geen samenwerking. Enerzijds weten de opvangcentra niet dat er verenigingen bestaan die de belangen van LGBT-asielzoekers behartigen. Anderzijds weten de verenigingen niet goed hoe de opvangcentra te werk gaan. Safe Havens is in Vlaanderen hier een uitzondering op."
 
Op individueel niveau is communicatie ook soms moeilijk. Weet de tolk wel hoe termen met betrekking tot homoseksualiteit te vertalen? Of vertaalt die tolk uit homofobie met opzet verkeerd?

Fort Europa

Ben Chikha merk ook op dat ‘de muren van Fort Europa verschuiven’. Afspraken met bijvoorbeeld Libië doen de grens verschuiven. Zo wordt het praktisch onmogelijk om bijvoorbeeld uit Afrika een asielaanvraag in te dienen in een Europees land."
 
Vaak loopt het ook stroef tussen overheidsinstellingen onderling. Wanneer een asielzoeker van een federaal opvangcentrum naar een lokaal opvanginitiatief (LOI) wordt gebracht, kan er informatie over die persoon verloren gaan. In België wordt zo'n LOI-huisvesting georganiseerd door het OCMW.
 
De opvang is ook verschillend. Soms worden asielzoekers in grote centra bijeengezet. Voor de een is het handig om in de massa op te gaan, maar meer mensen kunnen ook voor meer problemen zorgen.
 
"Asielzoekers moeten geluk hebben met hun opvang. Het gebeurt dat ze bij landgenoten worden gezet, waardoor ze de dezelfde spanningen ervaren als in hun land van herkomst."

Opvolging

Tenslotte pleit Ben Chikha ervoor om ook voor zij die de asielprocedure hebben afgerond, opvolging te voorzien. "Ze komen vaak in armoede terecht omdat ze geen werk vinden. Maar voor die intersectionaliteit is er nog weinig aandacht."
 
Intersectionaliteit is de notie dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit, financiële middelen, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden…

Bron: 

Eigen verslaggeving